Фото без опису

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території на земельну ділянку для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури  орієнтовною площею 0,2500 га в м. Судова Вишня, по вул. Передмістя (в межах населеного пункту), Мостиського району Львівської області.

 

Загальні положення

Замовник СЕО

Судовишнянська міська об’єднана територіальна громада, Мостиського району, Львівської області (Львівська область, Мостиський район, м. Судова Вишня, площа Івана Франка, буд. 14, 81340).

ЄДРПОУ:      04056233

Вид та основні цілі документу державного планування

Містобудівну документацію «Детальний план території на земельну ділянку для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури  орієнтовною площею 0,2500 га в м. Судова Вишня, по вул. Передмістя (в межах населеного пункту), Мостиського району Львівської області» розроблено на підставі наступних вихідних даних:

    - Рішення Судововишнянської міської ради від 13 червня 2018 року № 44 «Про включення до переліку земельної ділянки для підготовки лоту до проведення земельних торгів у формі аукціону для передачі її в оренду та надання дозволу на виготовлення відповідної землевпорядної документації»;

Генеральний план м. Судова Вишня;

Завдання на розроблення детального плану території;

План топографічного знімання М1:1000.

Містобудівна документація розроблена згідно з вимогами Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування»,     ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.2.3-5:2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина І Проектування. Частина ІІ Будівництво», ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів».

Детальний план розробляється на земельну ділянку в межах населеного пункту для комерційних цілей відповідно до чинного законодавства з використанням матеріалів містобудівного та земельного кадастрів.

Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

  Дана територія розташована в східній частині міста Судова Вишня.

Територія опрацювання з півночі межує з озелененням загального користуванням. Зі східної сторони прилягає дорога. З західної та південної сторони ділянка межує з територією громадської забудови.

В цілому стан навколишнього середовища на території проектування можна характеризувати як задовільний, чому сприяє значна кількість зелених насаджень навколо території проектування (дерева та чагарники на прилеглих територіях).

Згідно до планувальної структури м. Судова Вишня, що розглядається даним детальним планом території, дана ділянка знаходиться на території громадської забудови.

Планувальними обмеженнями на території детального плану території є:

межі сусідніх землекористувачів;

санітарно захисна зона від виробничої території – 50м.

Площа ділянки опрацювання становить – 0,7506 га.

Площа проектованої ділянки – 0,1137 га.

В цілому стан навколишнього середовища на території проектування можна характеризувати як задовільний, чому сприяє значна кількість зелених насаджень навколо території проектування (дерева, чагарники на прилеглих територіях та вздовж існуючих доріг).

Територія опрацювання в абсолютних відмітках знаходиться в межах 220,8 – 219,44 м. Перепад відміток становить 1,36 м. Найвища точка знаходиться в західно-північній, найнижча – в східно-південній частині детального плану території.

Територія не заболочена, не підтоплюється дощовими і талими водами. Рівень ґрунтових вод потребує уточнення на стадії інженерно-геологічних вишукувань. Верхній шар ґрунту придатний для проведення робіт із озеленення.

4. Ймовірні наслідки

а) Детальний план території на земельну ділянку для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури  орієнтовною площею 0,2500 га в м. Судова Вишня, по вул. Передмістя (в межах населеного пункту), Мостиського району Львівської області не матиме значного впливу на довкілля та здоров’я населення, геологічне середовище, на флору та фауну.

Придатність до забудови на стадії розробки Детального плану території визначається виходячи з найбільш раціонального її використання, ефективного розміщення всіх основних елементів об’єктів і їх структури, організації вертикального планування, створення чітких транспортних зв’язків, можливості розвитку завдяки резервуванню території, максимальному збереженню середовища існування людини.

З метою поліпшення навколишнього природного середовища, встановлюються охоронні зони від інженерних мереж.

Рослинний шар ґрунту, що утворюється внаслідок влаштування фундаментів, влаштування твердого покриття, проведення вертикального планування використовується для покращення родючості землі.

Проектом не передбачено розміщення на території ДПТ об’єктів, що можуть здійснювати негативний вплив на навколишнє середовище.

б) Ділянки з природоохоронним статусом відсутні.

в) Зважаючи на географічне положення м. Судова Вишня транскордонні наслідки реалізації проектних рішень Детального плану території на земельну ділянку для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури  орієнтовною площею 0,2500 га в м. Судова Вишня, по вул. Передмістя (в межах населеного пункту), Мостиського району Львівської області для довкілля приграничних територій, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

Під час розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

- доповіді про стан довкілля.

- статистичну інформацію.

- фонові та лабораторні дослідження стану довкілля.

- дані моніторингу стану довкілля.

- оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля.

- пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

З огляду на стратегічний характер такого виду документації як детальний план, ключовим завданням у виконанні СЕО проекту є методи стратегічного аналізу, насамперед аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зав’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень генерального плану.

Застосування цільового аналізу при проведенні СЕО дозволить встановити відповідність рішень загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я та населення середовища існування.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДПТ не буде затверджено

Альтернативних варіантів проекту не передбачається, оскільки детальний план є стандартним способом для розроблення Детального плану території на земельну ділянку для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури  орієнтовною площею 0,2500 га в м. Судова Вишня, по вул. Передмістя (в межах населеного пункту), Мостиського району Львівської області з використанням найкращих доступних методик.

Розроблення та реалізація детального плану здійснюватиметься з урахуванням діючих вимог санітарного та природоохоронного законодавства. При проектуванні враховуватимуться містобудівні обмеження та особливості території.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО

Не передбачаються.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДПТ

У ході виконання СЕО передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень Детального плану території на земельну ділянку для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури  орієнтовною площею 0,2500 га в м. Судова Вишня, по вул. Передмістя (в межах населеного пункту), Мостиського району Львівської області на довкілля та стан здоров’я населення, які мають успішні приклади впровадження в інших містах, першочергово, щодо:

оптимізації виробничих, комунальних територій, забезпечення їх санітарно-гігієнічної сумісності з житловою та громадською забудовою;

вдосконалення та подальший розвиток транспортної мережі з урахуванням необхідності забезпечення протишумового захисту та дотримання нормативних санітарних розривів;

розширення мережі ландшафтних зон та зелених насаджень загального користування; обмеженого користування; формування зелених насаджень спеціального призначення;

 визначення напрямків ефективної системи поводження з відходами на території населеного пункту;

-    проведення реконструкції споруд та мереж комунальних систем тепло-, електропостачання, водопостачання та каналізації;

-    запровадження системи роздільного збору побутових відходів.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про СЕО

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку” і складається з наступних розділів:

- основні цілі детального плану, його зв’язок з іншими документами державного планування;

- характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на  державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;

- опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

- заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання генерального плану міста;

- обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

- заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання детального плану території для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

- резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання

Судовишнянська міська об’єднана територіальна громада, Мостиського району, Львівської області, м. Судова Вишня, площа Івана Франка, буд. 14, індекс 81340,  контактні телефони: (0234) -37-128 (міський голова), 0234) -37-240 (секретар); електрона адреса: svgromada@ukr.net

15 днів з дня публікації заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки  (відповідно до п.п. 5,6 ст. 10 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку"). 

Просимо подати зауваження та пропозиції.

 

 

 

                Міський голова                                           Олег СТАНКЕВИЧ